Tungmetallrening med jonbytare


Jonbytarteknik

Jonbytare är ett bra alternativ till metallutfällning i de fall då metallhalterna är lite lägre i vattnet. Partikelfilter används först i processen för att få en låg partikelhalt i vattnet både för att klara utsläppskraven och för att skydda de efterföljande jonbytarna. I jonbytarna avskiljs tungmetaller och efter en viss tid är jonbytarna mättade och massan byts ut mot en ny. Processen designas så att byte enbart behöver ske ca 1 gång per år eller mer sällan. Den stora fördelen med jonbytare är att massan endast förbrukas när vattnet är smutsigt. Är vattnet rent under en period kommer ingen förbrukning att ske. För att säkerställa att eventuella dioxiner avskiljs så används kolfilter.

  • Lågt underhållsbehov tack vare få rörliga delar i processen
  • Jonbytarmassan förbrukas endast om vattnet är förorenat