Traditionell tungmetallfällning


IMG_2098

Fällning och Flockning

Metaller och partiklar hamnar efter rökgasrening och rökgaskondensering i kondensatet. För att kunna släppa ut kondensatet i hav eller sjö krävs en vattenrening där metaller, partiklar och dioxiner kan avskiljas. Vattnet pumpas in i reaktionstankar och pH-justeras med NaOH för att få en optimal utfällning. Med speciellt utvalda fällnings- och flockningskemikalier fälls metallerna ut som hydroxider och sulfider i en process med fällnings- och flockningstankar. De utfällda och flockade metallerna och partiklarna avskiljs sedan till exempel i lamellseparator och sandfilter. I vattenreningens sista steg finns aktivt kol som avskiljer dioxiner och vid behov kan ett specialkol användas som även avskiljer metaller. Genom att vattenreningen sker i olika steg kan processen anpassas till de olika bränslenas metallinnehåll.

  • Speciellt utvalda fällnings- och flockningskemikalier används för att möta kraven på låga metallhalter. För kvicksilver kan så låga halter som 1 µg/l garanteras
  • Användning av NaOH vid fällning innebär att underhållsbehovet blir minimalt.