Avdrivare


Vattenrening genom avdrivning

Vatten som varit i kontakt med en gas absorberar lite av det som gasen innehåller. Är syrgas i kontakt med vatten kommer lite syrgas att absorberas i det. Är gasen en blandning mellan olika gaser kommer alla dessa element att absorberas till viss del. Exempel på när denna effekt utnyttjas är i våt gasrening då föroreningarna i gasen överförs till vattenfas för att klara av utsläppskrav till luft. Genom att variera vattnets egenskaper är det möjligt att justera hur stor del av ett ämne som vattnet kan ta emot. Ett vanligt exempel på när absorption används är vid rening av NH3. Genom att sänka pH i vattnet reagerar NH3 som absorberats till NH4+ vilket ökar den totala mängden som kan tvättas bort från gasen. Ett annat exempel som är vanligt är att CO2 absorberas i vattnet och reagerar till karbonat. Denna absorption är ofta ofrivillig då den påverkar pH-justeringar senare i processen. För att bli av med dessa föreningar kan en avdrivare användas. Det innebär att vattnet justeras så att ämnet gärna går över till gasfas. För att snabba på processen ökas normalt temperaturen och en gas tillsätts som kan späda ut ämnet för snabbare vattenrening. Vattnet går att rena mycket långt på detta sätt och föroreningen går att omhänderta på flera sätt. Ett exempel är att återföra gasen till pannan där den påverkar marginellt och då ofta i positiv bemärkelse tack vara att luften är befuktad.

Avdrivare känneteckas av:

  • God avskiljningsförmåga
  • Robust utrustning
  • Litet ”foot print”